SAPA Executive Council (EC) includes SAPA President, President-Elect, Immediate-Past President, Vice Presidents, Standing Department Heads, and other elected EC members. The SAPA EC are responsible for conducting SAPA daily operations, organizing SAPA events and activities.

For the 2022 – 2023 term:

Key Functions and Directors of Standing Departments

Yong Guo, PhD

Scholarship and Awards

Brian Jiang

IT Services

Jack Wu, PhD

Fundraising

Aiguo Xu, PhD

Treasurer

Xiaojiao Xue, PhD

Finance Service

Aming Zhang, PhD

Membership

Yiming Zhao, PhD

Global Communication

SAPA-HQ

Jiangchao Chen, PhD

Zheng Chen, PhD

Wei Ding, PhD

Tuochuan Dong, PhD

Chenchao Gao, PhD

Andy Han

Jerry J. Li, PhD

Jiajun Mei, PhD

Eric Rong

Xiaowen Wang, PhD

Jian Wu, PhD

Jun (Stephen) Xue

Dexi Yang, PhD

Yulan Zhang

SAPA-GP

David Cragin, PhD

Ruixin (Rachel) Hao, PhD

Sheng Hu, PhD

Xinjun Zhang, PhD, MBA

SAPA-DC

Rong Cheng

James Early

Li Feng, PhD, JD

Chen Wang, PhD

SAPA-NE

Yin-Chieh Chen

Huijuan Li, PhD

Kejie Li, PhD

Peng Sun, PhD, JD

SAPA-CT

Sisi Yang

Kai Ying, PhD

SAPA-China

Haifeng Cui, PhD

Han Dai, PhD

Yu Gao

Zhiyun (Jean) Wang, PhD