SAPA Executive Council (EC) includes SAPA President, President-Elect, Immediate-Past-President, Executive Vice President, Vice Presidents, General Secretary, Standing Department Heads and other elected EC members. The SAPA EC are responsible for conducting SAPA daily operations, organizing SAPA events and activities.

For the 2020 – 2021 term, the SAPA EC members are:

Jiangchao CHEN Jerry LI Aiguo XU
Long CHEN Kejie LI Jun (Stephen) XUE
Rong CHENG Lin LIN Dexi YANG
Yvonne CHENG Feng LIU Guangyao YANG
Haifeng CUI Haiying LIU Haichen YANG
Han DAI Bo QU Sisi YANG
Wei DING Eric RONG Yang YUAN
Helena FENG Yongchao SU Kai YING
Chenchao GAO Li WAN Aming ZHANG
Yong GUO Jean WANG Yulan ZHANG
Andy HAN Xiaowen WANG        Yiming ZHAO
Lisa HUANG Jack WU Chao ZHENG
Yanming(Brain) JIANG Jerry Xin XIN