SAPA Board of Directors (BD) includes BD Chair and BD members (including SAPA President and Immediate-Past President).  SAPA BD is responsible to set up SAPA policies and regulations, nominate and approve SAPA officers, and guide SAPA directions.

For the 2021 – 2023 term:

BD Chair

Jian Liu, PhD

SAPA-HQ

Xiaodong Chen, PhD

Weiguo Dai, PhD

Xin Du, PhD

Frank Gan, PharmD

Handan He, PhD

Jun-Yan Hong, PhD

Baoguo Huang, PhD

Wansheng Jerry Liu, JD, PhD

Xiaole Shen, PhD

John Sun, PhD, MBA

Lei Tang, PhD

Charles Wang, PhD

Jianji Wang, PhD

Mingde Xia, PhD

SAPA-GP

Zhenhua Wu, PhD

Xiangyang (Sean) Zhang, MD

SAPA-DC

Meng (Amanda) Fu, MD

Fred Yang, PhD

SAPA-NE

Min Chen, MD, PhD

Huo Alex Li, PhD

SAPA-CT

Yan Yan, MD, PhD

Steven Yu, PhD

SAPA-China

Li Shi, PhD, MBA

Hancheng Zhang, PhD