SAPA Board of Directors (BD) includes BD Chair and BD members (including SAPA President and Immediate-Past-President).  SAPA BD is responsible to set up SAPA policies and regulations, nominate and approve SAPA officers, and guide SAPA directions.

For the 2019 – 2021 term, the SAPA BD members are:

Weiguo Dai Ying (Charles) Wang Hancheng Zhang
Handan He Jianji Wang Zhenhua Wu
Jun-Yan Hong Yusheng Wu Xiangyang (Sean) Zhang
Baoguo Huang Mingde Xia Min Chen
Min li Zhi-Xin (Rick) Xu Huo Li
Jian Liu Yongmei Li Meng (Amanda) Fu
Lei Tang Steven Yu Wansheng (Jerry) Liu
Huayi Tong Jiangbin (John) Hu Xiaole Shen
John Sun